Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Lewtak.
 • E-mail: gosir@firlej.pl
 • Telefon: 609336533

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju
 • Adres: ul. Choiny 1
  21-136 Firlej
 • E-mail: gosir@firlej.pl
 • Telefon: 609336533

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Większość budynków w tym recepcja ośrodka posiada płaskie podjazdy do budynków, częściowo utwardzone. Jeden z budynków toalet publicznych, przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, który połączony jest z ciągiem pieszo rowerowym podjazdem utwardzonym o bardzo malym kącie nachylenia. Pokój przystosowany dla osób z niepełnosprawnością w budynku pawilonu noclegowego znajduje się na podwyższonym parterze do, którego można dostać się za pomocą schodołazu obsługiwanego przez obsługę ośrodka, która powiadomiana jest dzwonkiem. Przed budynkiem pawilonu przygotowano miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej


Informacja w sprawie koordynatora do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju – Damian Lewtak;

Adres: ul. Choiny 1, 21-136 Firlej

Tel. 609336533

Email: gosir@firlej.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. 2020 poz. 1062)

Comments