Regulaminy‎ > ‎

Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W FIRLEJU

 

 1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od 8.00 do 20.00.
 2. Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujące zarządzenie w sprawie opłat za usługi oferowane na terenie Ośrodka GOSiR.
 3. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości.
 4. Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po uprzednim wpłaceniu kaucji o równowartości wypożyczanego sprzętu, Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.
 5. Przy każdym wypożyczeniu klient otrzymuje nieodpłatnie dodatkowe 15 minut na wydanie i zwrot sprzętu.
 6. Po spłynięciu do przystani należy jednostkę wciągnąć na piasek i niezwłocznie zgłosić się do recepcji w celu rozliczenia wypożyczonego sprzętu i kamizelek ratunkowych.
 7. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu w recepcji skutkuje naliczeniem opłaty za kolejne rozpoczęte 15 minut oraz możliwością naliczenia dodatkowej opłaty w kwocie od 2 zł do 8 zł.
 8. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 9. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 10. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
 11. Zabrania się wypożyczania sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 12. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych ile osób się na niej znajduje.
 13. Zachowanie się na wodzie:
  • nie wolno spożywać alkoholu,
  • podczas pływania zachowujemy się kulturalnie,
  • zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych, nadbrzeżach kamienistych,
  • zabrania się skakania do wody,
  • należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji do tego upoważnionych.
  • obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych.
 14. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką, wywrócenie się łodzi, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.
 15. Zakazuje się kąpieli w kapokach.
 16. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzęty innym osobom.
 17. Wypożyczenie sprzęty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach realizacji zamówienia, (skanowanie dokumentu pozwalającego na zidentyfikowanie klienta).

 

                                                                                                                                      Dyrektor GOSiR

                                                                                                                                       Damian Lewtak

Comments