Lokal gastronomiczny

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do  oddania  w  dzierżawę

 

Na podstawie:

- art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w trwałym zarządzie GOSiR częściowo przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w tym cukierniczych w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

 

Lp.

oznaczenie wg ew. gruntów

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości

 

tytuł

własności

min. stawka opłat z tytułu dzierżawy  za jeden rok dzierżawy  (ceny brutto)

1.

Część działki nr ewid.  2.2270

 

Nieruchomość położona w m. Firlej gmina Firlej ul. Choiny 1, na terenie ośrodka GOSiR zabudowana budynkiem handlowo-usługowym z wydzielonymi pomieszczeniami na prowadzenie usług gastronomicznych:

-  łączna powierzchnia użytkowa lokalu – 32,64 m2

- powierzchnia gruntu z działki 2.2270 – 117,00 m2

Nieruchomość stanowi część budynku handlowo-usługowego o nadanej numeracji porządkowej 1A i 1B wraz z terenem.

Uzbrojenie ternu:

-sieć wodociągowa,

-energia elektryczna,

-kanalizacja (sieć ),

Teren usług turystyki z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej

UT-MN/1

 

 

 

Zarząd trwały

KWLU1A/00047 954/3

- 565,00 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu, tj. 18 441,60 zł

   (słownie zł: osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści jeden złoty, sześćdziesiąt groszy).

-  podatek od nieruchomości wg stawek  obowiązujących w danym roku podatkowym,

- opłaty za energię elektryczną wg wskazań licznika,

- opłata za wodę i odbiór ścieków wg wskazań licznika,

- opłata za odbiór odpadów komunalnych wg dokumentu przekazania,

 

 

Możliwość zagospodarowania nieruchomości z dniem 01 stycznia 2024 r.

 

Wykaz  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firlej  oraz  na  stronie  internetowej  www.gosir.firlej.pl. na okres 21 dni.

 

Firlej dnia. 13 listopada 2023 r.                                                                                                                          Dyrektor GOSiR – Damian Lewtak        

ZAŁĄCZNIKI

  • Załącznik
    Utworzono: 13.11.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych