Klauzula informacyjna - umowy cywilnoprawne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju (ul. Choiny 1, 21-136 Firlej, nr tel 609 336 533, adres mailowy: gosir@firlej.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@rodokontakt.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonywania (wykonania) umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawy z 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.), ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.) oraz na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych kontaktowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • niezbędny do realizacji ww. celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach: ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych właściwych przepisów prawa,
 • wynikający z terminów przedawnienia, wskazanych przepisach prawa cywilnego oraz przepisów archiwalnych.
  1. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;