Park linowy

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do  oddania  w  dzierżawę

Na podstawie:

- art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie GOSiR przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie parku linowego w okresie od 01 marca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Lp.

Oznaczenie wg ew. gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Tytuł

własności

Min. stawka opłat z tytułu dzierżawy  za jeden rok  (ceny brutto)

Termin wnoszenia opłat z tyt. dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

1.

Część działki nr ewid.  2270

 

Nieruchomość niezabudowana położona w m. Firlej gmina Firlej ul. Choiny 1, na terenie ośrodka GOSiR o powierzchni – 500 m2

Teren usług turystyki

UT/2

 

Zarząd trwały

KWLU1A/00047 954/3

- 10,30 zł za 1 m2  

-  podatek od nieruchomości według stawek  obowiązujących w danym roku podatkowym,

- opłaty za energię elektryczną według wskazań licznika

Czynsz płatny w  trzech ratach: do 30.06, 31.07. 31.08 każdego roku kalendarzowego

Stawka czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji o stopień inflacji za poprzedni rok ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz może zostać podwyższona dodatkowo do 10% w skali roku

 

Możliwość zagospodarowania nieruchomości z dniem 01 marca 2024 r.

Wykaz  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firlej, stronie  internetowej  www.gosir.firlej.pl na okres 21 dni.

 

Firlej dnia. 23 stycznia 2024 r.                                                                                                                                                 Dyrektor GOSiR w Firleju

                                                                                                                                       Damian Lewtak