Klauzula Informacyjna - staż pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju adres: ul. Choiny 1, 21-136 Firlej, numer tel.: 609 336 533, adres mailowy: gosir@firlej.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@rodokontakt.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz organizacji i realizacji umowy stażu z urzędu pracy/stażu finansowanego z innych źródeł  jak również rozliczania i zakończenia umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 4.  Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od organu/podmiotu kierującego na staż/praktykę oraz dodatkowe dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana w momencie rozpoczęcia stażu/praktyki.  
 5. W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U z 2009, nr 142, 1160 z późn. zm.), ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – w zakresie danych osobowych wymaganych przez pracodawcę w celu zatrudnienia Pani/Pana na staż na podstawie umowy.
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO -  w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby ubiegającej się o staż. 
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
  2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  3. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  1. Podanie przez panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale zarazem jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania oraz wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Konsekwencja odmowy podania przez panią/pana danych osobowych będzie brak możliwości realizacji stażu/praktyki.

Państwa dane mogą zostać przekazane wyznaczonym pracownikom Administratora w zakresie realizacji powierzonych obowiązków służbowych, podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.