Ustawienie namiotu z urządzeniami rozrywkowymi

 

OGŁOSZENIE

 

                Dyrektor Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju ogłasza konkurs ofert na dzierżawę terenu o powierzchni 100 m2 z przeznaczeniem na ustawienie namiotu z urządzeniami rozrywkowymi w okresie od 01 maja 2023r. do 31 grudnia 2023r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju przy ul. Choiny 1.

 

Wywoławcza stawka czynszu za w/w teren wynosi 160,00 zł brutto za 1 m2

- tj 100 m2 x 160,00 zł/m2 = 16 000,00 zł brutto za cały okres dzierżawy.

 

I. Opis przedmiotu ogłoszenia oraz informacje dodatkowe:

1)Przedmiotem ogłoszenia jest dzierżawa grunty o powierzchni 100 m2 z przeznaczeniem na ustawienie namiotu z urządzeniami rozrywkowymi. Lokalizacja przedmiotu dzierżawy znajduje się w załączniku nr 1 projektu umowy dzierżawy, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

1) Dzierżawca terenu zobowiązuję się do dopełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa budowlanego a dotyczącego usytuowania na przedmiocie dzierżawy w/w namiotu handlowego.

2) Dzierżawca terenu musi podpisać umowę z operatorem na wykonanie tymczasowego przyłącza energii elektrycznej oraz jej dostawę.

II. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę cenową należy złożyć na sporządzonym formularzu załączonym do ogłoszenia, podpisanym przez oferenta lub pełnomocnika (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

2) Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i proponowaną stawkę czynszu brutto za cały okres dzierżawy /z podatkiem VAT – 23%/ za 1 m2 terenu będącego przedmiotem oferty

3) W ofercie należy wskazać czy oferent w dniu składania oferty prowadzi działalność gospodarczą.

4) Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.

Do oferty należy załączyć obowiązkowo nw. dokumenty (w zależności od charakteru podmiotu):

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
 • niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru ewidencji działalności gospodarczej z zakresem prowadzonych usług wraz z numerem NIP i REGON lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert lub potwierdzone o jego ważności przez właściwy organ wydający zaświadczenie),
 • w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualną umowę spółki cywilnej;
 • oryginał lub kopię z urzędowym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika  
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
 • niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty;
 • pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na dzień złożenia oferty (załącznik nr 2 do oferty);
 • pisemne zobowiązanie do dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru ewidencji działalności gospodarczej z zakresem prowadzonych usług wraz z numerem NIP i REGON lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przed rozpoczęciem działalności na przedmiocie dzierżawy (załącznik nr 3 do oferty);
 • oryginał lub kopię z urzędowym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika;
 • w przypadku oferenta pozostającego w związku małżeńskim - oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciąganie zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy (załącznik Nr 4 do oferty);

II. Miejsce i termin składania ofert

 1. Osoba zamierzająca przystąpić do konkursu, powinna złożyć swoją ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „GOSiR – namiot urządzenia rozrywkowe”, w terminie do dnia 28 kwietnia 2023r. do godz. 1400, w Urzędzie Gminy w Firleju, ul. Rynek 1, (sekretariat), pocztą na adres Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju ul. Choiny 1, 21-136 Firlej, (będą rozpatrywane te oferty, które dotrą do dnia 28 kwietnia 2023r. do godz. 14:00).
 2. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przez przesłanie na adres

e-mail: gosir@firlej.pl podpisanego i zeskanowanego druku formularza ofertowego wraz z załącznikami. W przypadku przesłania oferty w formie mailowej, oryginał oferty należy niezwłocznie przesłać listownie na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju ul. Choiny 1, 21 – 136 Firlej. Ofertę złożoną w formie mailowej w terminie określonym powyżej uznaje się za złożoną w terminie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w treści oferty przesłanej elektronicznie i listownie oferta zostanie odrzucona.

 1. Bezpośrednio po otwarciu ofert Wydzierżawiający zamieści na stronie internetowej informację o złożonych ofertach.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

III. Badanie Ofert

 1. Wydzierżawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo jednokrotnie żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo jednokrotnie wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.
 2. W sytuacji gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości, Wydzierżawiający wezwie Oferentów, którzy te oferty złożyli do złożenia oferty dodatkowej w wyznaczonym przez siebie terminie.
 3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy Oferent nie odpowie na wezwanie Wydzierżawiającego.

IV. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku gdy:

a/ treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

b/ oferent nie spełni warunków udziału w postępowaniu,

c/ została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,

d/ w przypadku przedstawienia przez Oferenta informacji nieprawdziwych

IX. Unieważnienie postępowania

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo odwołania lub braku rozstrzygnięcia konkursu ofert w przypadku:

 1. braku złożonych ofert,
 2. złożone oferty były niższe niż cena minimalna czynszu dzierżawnego,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy dzierżawy.

X. Udzielenie zamówienia

 1. Umowa zostanie zawarta z tym uczestnikiem konkursu ofert, który spełnia powyższe warunki i zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawny za okres trwania umowy.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty  zawiadomi za pomocą e-mail poszczególnych Oferentów, którzy złożyli oferty.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie wydzierżawienia terenu, Wydzierżawiający może, bez dodatkowego wzywania Oferenta do zawarcia umowy, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
 4. Umowa dzierżawy z wybranym Oferentem zostanie zawarta zgodnie z wzorem dołączonym do niniejszego Zapytania ofertowego
 5. Warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie do upływu terminu składania ofert.
 6. Wzór umowy, oferty oraz oświadczenia uczestnika konkursu można pobrać ze strony internetowej gosir.firlej.pl  w rubryce „Ogłoszenia”. Dodatkowych informacji (np. techniczno-lokalizacyjnych) udziela Pan Damian Lewtak – tel. kontaktowy 609-336-533. email: gosir@firlej.pl

ZAŁĄCZNIKI