Klauzula informacyjna - wynajem, wypożyczanie - os. prawne

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Firleju
  (adres: ul. Choiny 1, 21-136 Firlej; numer telefonu: 609 336 533; e-mail: gosir@firlej.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rodokontakt.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w ramach działalności usługowej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju w postaci wynajmu lub wypożyczania obiektów bądź sprzętu.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez podmiot, który Pan/Pani reprezentuje. W ramach przekazania, Administrator otrzymał następujące Pani/Pana dane osobowe: 
 1. dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko.
 2. dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat w przypadku dokumentacji związanej z wypożyczaniem sprzętu wodnego i lądowego, 10 lat w przypadku dokumentacji wynajmu pokoi/domków i udostępniania pola namiotowego/kempingowego.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  3. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych, (w przypadkach prawem przewidzianych);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy, o której mowa w pkt. 3.
  2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora –
   w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT oraz firmom świadczącym usługi brakowania dokumentacji; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym.