Regulamin ośrodka

REGULAMIN GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W FIRLEJU

 Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania regulaminu kąpieliska, wypożyczalni sprzętu, domków campingowych i pokoi gościnnych oraz regulaminów imprez organizowanych na terenie Ośrodka.

 1. Opłata za jednorazowy wjazd na teren Ośrodka wynosi 20 zł za pierwszy dzień postoju i 17 zł za każdy kolejny.
 2. Osoby korzystające z pola campingowego,  przed rozbiciem namiotu czy ustawieniem przyczepy zobowiązane są do wcześniejszego stawienia się w recepcji celem udokumentowania pobytu i wniesienia opłaty. Zakup pobytu jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  w celu realizacji zamówienia.
 1. Rozbijanie namiotów, ustawianie samochodów i ustawianie przyczep campingowych może odbywać się jedynie w wyznaczonych miejscach.
 2. Używanie jednostek pływających prywatnych lub wypożyczonych i kąpiel zabroniona jest od zmierzchu do świtu. Ustala się godziny pracy jednostek pływających z wypożyczalni sprzętu i jednostek prywatnych: od godz. 800 do godziny 2000.
 3. Zabrania się zaśmiecania tafli wody, używania środków piorących i higieny osobistej w zbiorniku wodnym.
 4. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz pozostawiania śmieci na pomostach rekreacyjnych.
 5. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko
  w kagańcu i na smyczy.
 6. Zakaz kąpieli psów obowiązuje w okresie organizowania wyznaczonego kąpieliska na całym jego terenie.
 7. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem
  i Regulaminem Wypożyczalni.
 8. Wszelkie urazy i skaleczenia należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji, w której w czasie otwarcia kąpieliska znajduje się punkt sanitarny.
 9. W okresie letnim na terenie Ośrodka wyznaczone i oznakowane jest kąpielisko z obsługą ratowniczą na których kąpiel jest dozwolona. Kąpiel poza kąpieliskiem wyznaczonym jest zabroniona.
 10. Kąpielisko w okresie letnim czynne jest 7 dni w tygodniu od godz. 1000 do godziny 1800 z wyznaczoną przerwą określoną na tablicy informacyjnej kąpieliska.
 11. Zabrania się przebywania na terenie kąpieliska i kąpieli osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
 13. Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsca parkingowe niestrzeżone. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.
 14. Rozpalanie ognisk może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i za zgodą obsługi Ośrodka.
 15. Przy wyjazdach i wjazdach z wyznaczonych miejsc parkingowych należy zachować szczególną ostrożność. Poruszanie się pojazdów mechanicznych dozwolone jest wyłącznie po wyznaczonych drogach.
 16. Zabrania się parkowania pojazdów w bramach wyjazdowych oraz na drogach wewnętrznych.
 17. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Ośrodka z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
 18. Cisza nocna na terenie całego Ośrodka obowiązuje:

-  poniedziałek - piątek w godzinach od 22:oo do 7:00
-  sobota - niedziela w godzinach od 23:00 do 7:00

 1. Osobom przebywającym na terenie Ośrodka nie wolno: 

·   poruszać się pojazdami mechanicznymi prędkością większą niż 20 km/h,
·   wchodzić do wody wbrew zakazom,
·   niszczyć urządzenia i sprzęt będący własnością Ośrodka,
·   rozpalać ognisk w miejscach niedozwolonych oprócz miejsc wyznaczonych,
·   dotykać urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie Ośrodka,
·   zakłócać wypoczynek innym osobom a w szczególności:
a)  popychać i wrzucać inne osoby do wody
b)  skakać do wody z wypożyczanego lub z własnego sprzętu wodnego, brzegu, pomostu, mostków, sceny, zapory czołowej, słupów wyznaczających kąpieliska,
·   zaśmiecać i zanieczyszczać teren Ośrodka
·   zabrania się wrzucania do pojemników na śmieci gorących odpadów węgli po grillowaniu. Po zakończonym grillowaniu gorące węgle należy zalać wodą i wtedy wyrzucić.
 -    zabrania się głośnego słuchania muzyki itp...
 -    zabrania się wycinania drzew i gałęzi,                                                    

 1. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady
 2. W przypadku zauważenia pożaru osoby obecne na obiekcie powinny:

·  natychmiast powiadomić służby porządkowe Ośrodka,
·  użyć podręcznego sprzętu gaśniczego,
·  unikać paniki,
·  stosować się do poleceń służb porządkowych Ośrodka, komunikatów nadawanych przez głośniki,
·  kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami,
·  nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.                                                   

 1. W przypadku zauważenia innych zagrożeń natychmiast powiadomić służby porządkowe Ośrodka oraz nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 2. Skargi i wnioski należy składać do Dyrekcji Ośrodka. Książka skarg i wniosków znajduje się na recepcji
 3. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania poleceń kierownictwa, służb porządkowych, obsługi oraz niniejszego regulaminu.